รุ่นนี้เหมาะกับ Server mail ภายในองค์กรที่ใช้ Windows Exchange โดยเป็น plug-in ร่วมกับระบบเมล์ได้อย่างดี รวมถึง Scan virus and malware ต่างๆ ได้ยอดเยี่ยม